Home การเมือง สั่งตำรวจควบคุมฝูงชน 32,705 นาย ฝึกทบทวนยุทธวิธี เสริมทักษะ-ความอดทน

สั่งตำรวจควบคุมฝูงชน 32,705 นาย ฝึกทบทวนยุทธวิธี เสริมทักษะ-ความอดทน

บิ๊กปั๊ด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.สั่งตำรวจควบคุมฝูงชน 211 กองร้อย จำนวนกว่า 32,705 นาย ฝึกทบทวนยุทธวิธี เสริมทักษะ ความอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.มีหนังสือสั่งการลงวันที่ 16 มี.ค. ถึง ผบช.น., ภ.1-9, บช.สยศ., บช.ก.ตชด. และ สงป. เรื่องการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 19 วรรคท้าย บัญญัติให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะและต้องแต่งเครื่องแบบฯ เพื่อแสดงตน และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้หน่วยระดับ บก.และ บก.ภ.จว. จัดการฝึกทบทวนกองร้อย คฝ. ทุกกองร้อยจำนวน 1 วัน (7 ชั่วโมง) โดยดำเนินการให้เสร็จภายใน เม.ย. lsm99

โดยการฝึกให้เน้นแบบ UN ฝึกการจับกุมที่มีประสิทธิภาพ ฝึกการเคลื่อนที่ให้อ่อนตัวตามสถานการณ์ และให้สรุปรายงานการฝึกทบทวนเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้ ตร. ทราบ ภายใน 7 วัน

หนังสือสั่งการยังระบุอีกว่าให้ สน.และ สภ. จัดการฝึกในระดับหมวดประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์ โดยให้ทำตารางการฝึกเป็นประจำรอบเดือน, ให้หน่วยระดับ บก.และบก.ภ.จว. จัดการฝึกประกอบกำลังเป็นกองร้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สำหรับกำลังพลที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้ บช.น. จำนวน 23 กองร้อย 3,565 นาย บช.ภ.1 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย บช.ภ.2 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย บช.ภ.3 จำนวน 25 กองร้อย 3,875 นาย บช.ภ.4 จำนวน 30 กองร้อย 4,650 นาย บช.ภ.5 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย บช.ภ.6 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย บช.ภ.7 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย บช.ภ.8 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย บช.ภ.9 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย, บช.ตชด. จำนวน 17 กองร้อย 2,635 นาย, กก.ตชด. 43 จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย, บก.สอ.บช.ตชด.(ชาย) จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย,บก.สอ.บช.ตชด.(หญิง) จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย, บช.ก. จำนวน 2 กองร้อย 310 นาย รวมทั้งสิ้น 211 กองร้อย 32,705 นาย

Most Popular

Recent Comments